Jun 27
2014

John Heathershaw’s statement about Alexander Sodiqov, 19 June

Thursday 19 June, 2014

 

FULL STATEMENT BY JOHN HEATHERSHAW

 

On Monday 16 June at approximately 2.30pm my academic colleague Alexander Sodiqov was arrested and detained in Khorog whilst working on the research project ‘Rising Powers and Conflict Management in Central Asia’.  He has not been heard of since.  On Tuesday 17 June, it was reported on state news agency Khovar that he was under investigation for ‘espionage’.    Later we heard that Presidential Advisor Mr Khairulloev accepted that Alexander is an academic researcher and he would be released. However, yesterday evening a heavily edited video was shown on television in Badakhshon.  I remain saddened and shocked by his detention and worried about his condition. I call on the Government of Tajikistan to release information about his arrest.

 

Our research project on the management and resolution of conflicts in Central Asia is one of several projects funded by the UK academic organization, the Economic and Social Research Council. Since 2013 we have been conducting research in several countries and have not faced any problems. We have case studies in Tajikistan and Kygrgyzstan and have also conducted research in the UK, Russia and China.  Alexander was employed by my university (University of Exeter) to work on our Tajikistan case study.  For more information about the projects and a list of the other projects see: http://www.risingpowers.net/projects/conflictmanagement/

 

Our research in Tajikistan involved collecting public statements by governments and civil society organizations and conducting interviews with public officials and civil society leaders.  Alexander arrived on 8 June to begin research.  I returned from Kyrgyzstan to Tajikistan on 11 June to meet with Alexander and conduct interviews.  When Alexander was detained I was in Dushanbe and he was in Khorog.  I hoped to speak to officials of the Government of Tajikistan in Dushanbe and had asked the UK Embassy if they may ask for meetings.  But I was told by the embassy that this would not be possible.  We knew that there had been political problems in Khorog but our research was of a scientific kind so we decided it would be safe for Alexander to begin research there.  Alexander travelled to Khorog on Sunday 15 June and I understand that his interview with Alim Sherzamonovon Monday 16 June was the first he conducted.

 

There have been allegations in the Tajik media that Alexander had met with diplomats, was involved in ‘espionage’ and was paid by government.  It is true that Alexander had previously worked for international organizations and was known by the UK Ambassador.  He took part in an informal reception at the UK Ambassador’s residence on 11 June.  However, he was not paid by or working for the British government.

 

I have been working in Tajikistan for 11 years on issues of conflict resolution.  Tajikistan has successfully resolved conflict and is a country which has many interesting lessons for us about conflict resolution.  I have always been glad that Tajikistan is open to research.  I am sad that this action has been taken and call upon the government to release Alexander Sodiqov on the basis that of the evidence that he is an academic researcher.

Панљшанбе, 19 июни соли 2014

Изњороти љаноби Джон Хизершоу

Рузи душанбе, 16 июни соли 2014, таќрибан соати 14:30 дар Хоруѓ њамкори илмии ман Александр Содиќов, њангоми кор аз болои  лоињаи илмии «Ќуввањои сабзанда ва танзими низоъ дар Осиёи Марказї», дастгир ва ба њабс гирифта шуд. Аз њамон лањза мо дар бораи Содиќов А. ягон маълумоте надорем. Рузи сешанбе, 17 июни соли 2014 шабакаи давлатии телевизионї, хабар пањн намуд, ки Александр бо љурми «љосусї» дастгир шудааст. Дертар мо шунидем, ки маслињатчии Президенти Љумњурии Тољикистон тасдиќ намудааст, ки Александр тањќиќотчии илмї аст ва озод хоњад шуд. Аммо бегоњии рузи гузашта дар шабакаи телевизионии Бадахшон пахши видеоии тањриргардида намоиш дода шуд. Ман то њол дар бораи Александ ягон маълумот надорам ва бисёр мутаассирам. Ман Њукумати Љумњурии Тољикистонро даъват менамоям, ки дар бораи њабси Александр иттилоъ пахш намояд.

Лоињаи илмї-тањќиќотии мо ба омўзиши танзим ва њалли низоъњо дар Осиёи Марказї нигаронида шудааст ва аз љониби љомеаи илмии академикии Британияи Кабир – Шўро оид ба тањќиќотњои   иљтимої ва иќтисодї маблаѓгузорї мегардад.  Аз соли 2013 сар карда мо дар бисёр давлатњо чунин тањќиќотњо мегузаронидем ва ба ягон мушкилот рубару намешудем. Як ќисми лоињаи мо дар њудуди Тољикистон ва Ќирѓизистон мегузарад. Мо инчунин дар Британияи Кабир, Хтой ва Руссия тањќиќот гузаронидаем.

Александр барои гузаронидани тањќиќоти илмї  дар Тољикистон аз љониби  Донишгоњи мо (Донишгоњи ш. Эксетар)  љалб карда шуда буд. Шумо метавонед маълумоти мухтасарро оид ба лоињаи мазкур ва номгўи лоињахое, ки маќоми дар боло зикргашта маблаѓгузорї менамояд, дар сомонаи http://www.risingpowers.net/projects/conflictmanagement/ шинос шавед.

Тањќиќоти илмии мо дар Тољикистон дар худ љамъ намудани изњороти оммавии њукумат ва иттињодияњои љамъиятї, ва њамзамон гузаронидани мубоњиса бо намояндагони давлатї ва пешвоёни љомеаи шањрвандиро дар бар мегирад. Александр ба Тољикистон барои оѓози тањќиќот  8 июн равона шуд.Ман аз Ќирѓизистон ба Тољикистон бо маќсади гузаронидани мубоњиса бо Александр  рузи 11 июн омадам.

Дар лањзаи дастгиршавии Александр, ман дар Тољикистон ќарор доштам ва ў дар Хоруѓ буд. Ман умедвор будам, ки бо намояндагони Њукумати  Љумњурии Тољикистон њамсўњбат шавам, ва њамчунин ба сафоратхонаи Британияи Кабирдар бораи мусоидат намудан ба ташкил намудани вохўрї мурољиат намудам. Аммо сафоратхона ба ман ѓайриимкон будани вохўриро хабар дод.  Мо хабардор будем, ки дар Хоруѓ мушкилоти сиёсї љой дошт. Њамзамон,тасмим гирифтем, ки тањќиќоти мо табиати истисноии илмї дорад ва чунин њисобидем, ки гузаронидани тањќиќот барои Александр тањдид пеш намеорад. Александр рузи 15 июн ба Хоруѓ сафар дот ва рузи 16 июн якумин мубоњисаро бо Алим Шерзамонов гузаронид. Дар ВАО  иттилоъ пањн гардид, ки Александр бо кормандони дипломатї вохурдааст, ба «љосусї» кашида шудааст ва аз љониби њукумат маблаѓгузорї мешавад.

Њаќиќат дар он аст, ки  Александр дар гузашта дар ташкилотњои байналхалќї фаъолият мекард ва бо сафири Британияи Кабир шинос буд. У дар ќабули ѓайрирасмї дар бошишгоњи сафири Британияи Кабир 11 июни соли љорї иштирок дошт. Њамзамон ўаз љониби ягон сохтори давлатї маблаѓгузорї нашудааст ва бо њукумати Британияи Кабир алоќамандї надорад.  

Дар муддати 11 сол ман дар Тољикистон оид ба масъалањои њали  низоъњо фаъолият менамоям. Тољикистон давлате мебошад, ки низои дохилидавлатиро њаллу фасл намуд ва барои мо намунаи хуб мебошад вам ан бо ин њолат фахр мекардам!

 

Четверг 19-го июня 2014 года

 

Полное заявление г-на Джона Хизершоу

 

В понедельник 16 июня, примерно в 14 часов 30 минут, был арестован и задержан в Хороге мой научный коллега Александр Содиков во время работы над научным проектом «Растущие силы и урегулирование конфликтов в Центральной Азии». С тех пор мы ничего не слышали о нем. Во вторник, 17 июня государственное телерадиовещательная компания Хобар сообщила, что Александр был задержан по подозрению в «шпионаже». Позже, мы услышали, что советник Президента РТ г-н Хайруллоев согласился с тем, что Александр является научным исследователем и будет отпущен. Однако, вчера вечером по телевидению в Бадахшане было показано сильно отредактированное видео. Я, до сих пор, остаюсь очень озабоченным и обеспокоенным о его состоянии. Я призываю Правительство Таджикистана обнародовать информацию о его аресте.

 

Наш научно-исследовательский проект направлен на изучение урегултрования и разрешения конфликтов в Центральной Азии и является одним из многих научных проектов, финансируемых академическим сообществом Великобритании – Советом по экономическим и социальным исследованиям. Начиная с 2013 года, мы проводили исследования во многих странах и не сталкивались при этом с какими-либо проблемами. Часть нашего исследовательского проекта проходит в Таджикистане и Кыргызстане. Мы также проводили исследования в Великобритании, России и Китае. Александр был вовлечен в данный проект моим университетом (Унивеситет города Эксетер) для проведения научных исследований в Таджикистане. Вы можете получить более подробную информацию об этом проекте, а также получить список связанных проектов, финансируемых вышеуказанным органом, по данной ссылке на официальный сайт:  http://www.risingpowers.net/projects/conflictmanagement/

   

Наше научное исследование в Таджикистане включало в себя сбор публичных обращений правительства и неправительственных организаций, а также проведение интервью с представителями государства и лидерами гражданского общества. Александр прибыл 8-го июня, чтобы начать исследование. Я прилетел в Таджикистан из Кыргызстана 11 июня с целью встретиться с Александром и провести интервью. В момент задержания Александра, я находился в Душанбе, а он в Хороге. Я надеялся поговорить с предсавителями Правительства Таджикистан в Душанбе, а также обратился в посольству Великобритании с просьбой посодействовать в организации такой встречи. Однако посольство сообщило мне что это представляется невозможным. Мы знали, что в Хороге были политические проблемы. Однако, учитывая то, что наше исследование носит исключительно научный характер, мы посчитали, что проведение исследования в регионе не будет представлять угрозы для Александра. Александр отправился в Хорог в воскресенье 15 июня и, как я понимаю, его интервью с г-ом Алимом Шерзамоновым 16 июня был самым первым и единственным, который он успел провести.

В средствах массовой информации Таджикистана была информация, что Александр встречался с дипломатами и был вовлечен в «шпионаж» и был оплачен правительством. Правда в том, что Александр работал прежде в международных организациях и был знаком с послом Великобритании. Он принял участие в неформальном приеме в резиденции посла Великобритании 11 июня. Однако, он, однозначно, не оплачен никакими государственными структурами и не связан с правительством Великобритании.

 

Я работаю в Таджикистане в течении 11 лет по вопросам разрешения конфликтов. Таджикистан является страной, которая разрешила внутренний конфликт и является для нас хорошим примером успешного урегулирования конфликтов. Я всегда был очень рад, что Таджикистан остается открытой для научного исследования. Меня очень расстраивает данный случай и призываю правительство освободить Александра Содикова на основании свидетельства того, что он является научным исследователем.